Målgruppen:

Stuehuset er godkendt som familielignende opholdssted, og modtager børn og unge som ved indskrivningen er i alderen fra 8 til 18 år, og som på grund af en problematisk opvækst eller af medfødte grunde ( autismespektrumforstyrrelser) har problemer med adfærd, kontakt og trivsel. Karakteristisk for disse børn/unge er, at de har en lav selvfølelse, og derfor er enten indad- eller udadreagerende. Der er tale om børn og unge der har brug for trygge og forudsigelige rammer, hvor de sammen med professionelle og tydelige voksne kan finde ro og tid til at opbygge selvfølelsen og bearbejde de problemstillinger, de hver især medbringer. Der er således tale om et længerevarende familielignende ophold.

Pædagogiske rammer

Stuehuset2Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet/den unge bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hver barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune.

Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere børnene/de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder en hverdag med trygge rammer og tæt voksenkontakt. Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn/den unge har brug for det. I tæt samarbejde med skolen skaber vi det miljø, hvor den enkelte kan udvikle sin selvfølelse og dermed tage medansvar i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.

Mål

Målet er at øge den enkeltes selvfølelse således at han/hun bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge.

Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at bryde grænser og fastlåste mønstre og erstatte dem med succesoplevelser.

Stuehuset5Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under skyldig hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene/ de unge til at kunne klare sig bedst muligt i en svær verden.

Fysiske rammer

Opholdsstedet er beliggende i et nedlagt landbrug 8 km nord for Brønderslev. Bygningerne er indrettet med beboelsesafdeling.
Vores børn/unge har deres eget værelse, som er møbleret ved indflytningen. Der er afgang til træværksted, kreativt værksted, indendørs hal , boldbane, multibane og klatretårn på matriklen.

Praktiske rammer

Ud over aktiviteter på selve opholdsstedet, kan nævnes sportsaktiviteter, skovaktiviteter og friluftsliv som er en stor del af Semaiskolens aktiviteter året rundt. Herudover deltager børnene/de unge i lokalsamfundets aktiviteter ( idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.)

To gange om året rejser vi på henholdsvis skiaktivitetstur og sommerferie (Sydeuropa), ligesom vi tager på koloni i starten af august og på oplevelsestur i slutningen af september.

Arbejdspraktik er en anden del af fritidstilbudet, hvor man i starten arbejder side om side med pædagogerne her på stedet, for senere at have arbejdspraktik i lokalsamfundet.

Personalet

Stuehuset4I opholdsdelen består personalet af en afdelingsleder, 5 uddannede pædagoger og en pædagogstuderende.

Vi har døgndækning med sovende nattevagt. I dagtimerne uden for skoletid er der 2 pædagoger på arbejde.

Der gives efter behov ekstern supervision til personalet.