Værdigrundlaget skal være Semaiskolens grundpille i behandlingen af de unge, der er indskrevet på stedet. Værdierne skal være synlige i tekst, ord og handling og skal gennemsyre den måde vi arbejder på. Vores værdier skaber tilsammen den dannelse af barnet, det behøver som grundlag for at kunne skabe sit eget liv.

25.1.2008 vedtog vi på lilla fredag (fælles fagligt forum) følgende værdibegreber: (begreberne er
defineret på skrift (se bilag 1)

  • Anerkendelse
  • Engagement
  • Troværdighed
  • Rummelighed

Vi evaluerede vores værdigrundlag i april og maj måned 2011, hvor vi fandt frem til, at disse fire værdiord stadig er gældende for Semaiskolen.
Herudover fandt vi frem til at vi synes interaktionen mellem ydelse og værdigrundlag leder os frem til ordet dannelse, som vi mener er vores overordnede mål for arbejdet med børn og unge på Semaiskolen.

Med Dannelse mener vi, at vi bidrager til en bevidstgørelse om normer og værdier i samfundet, således at de unge får nogle værdier, de kan leve deres liv med. Vi mener, at dannelsesprocessen medvirker til at give de unge mennesker en ballast af viden, indsigt og selvstændighed samt evne til at agere moralsk og etisk forsvarligt overfor sig selv og i samfundet som helhed.

Værdibegreberne er også en konsekvens af Semaiskolens menneskesyn, som bygger på en antagelse om:

At alle børn fødes med lyst til livet og gå-på-mod. Arveanlæg, opvækstforhold og relationen til andre mennesker er herefter med til at forme dem som mennesker. Udvikling skabes i samspil med andre. Hvis barnet derimod ikke har haft optimale stimuli og opvækstforhold, vil barnet ikke udvikle sig indenfor normalområdet, og barnet vil herefter vise tegn på mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd.

I den anerkendende relation sker der en vekselvirkning mellem den anbragte og de givne omgivelser. Didaktisk teori skal forklare sammenhængen mellem elevforudsætninger og opdragelsens mål og indhold. Didaktikken skal styre alle de beslutninger, der organiseres
vedrørende behandling og undervisning. Vigtige begreber indenfor didaktikken er formål, mål, indhold, metode, deltagerforudsætninger, rammefaktorer og evaluering.

På Semaiskolen tror vi på vigtigheden i at være bevidste omkring vores menneskesyn. Måden, vi som pædagoger handler ud fra i relationer og socialt samspil, skal altid afspejle vores menneskesyn.
På Semaiskolen tager vi altid udgangspunkt i at arbejde hen imod den anerkendende relation. En relation der gør, at vi som pædagoger ikke kun kan være faglige, men at vores personlige og sociale kompetencer også er i spil. Vi skal på én gang være ansvarsfulde og empatiske og være initiativtagere til den anerkendende relation, men også være spontane i forhold til aktiviteter, konfliktløsning og alle de øvrige situationer i det pædagogiske arbejde, der ikke umiddelbart er facitliste til.